Organizasyon


Müdürlük Yönetmeliği

KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ


• Kültür varlıkları (kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları, 1.grup ve 2.grup tescilli yapılar, taşınır eserler) ve/veya yakın çevreleriyle ilgili olarak aciliyet ve öncelik durumları göz önüne alınarak mevcut durumla ilgili tespitlerin yapılması; kültür varlığının özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre; öneri, ihya, fonksiyon ve mekan tasarımına ve kullanımına yönelik fikir projeleri ve kısa/uzun vadeli koruma stratejilerinin üretilmesi; bu kararları projelendirmek ve uygulamak üzere Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü ve ilgili diğer planlama, projelendirme ve uygulama birimlerine iletilmesi ve sürecin takip edilmesinden;

• İstanbul bütününde kültürel miras envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik araştırma, veri toplama, belgeleme, tespit ve analiz çalışmalarının yürütülmesi ve bu çalışmaların ortak kullanıma katkı sağlamak amacıyla basılı materyal ve/veya erişilebilir veri bankası haline getirilmesinden;

• İstanbul bütününde sit alanları, 1.grup, 2.grup tescilli yapılar ve yakın çevreleriyle ilgili projelendirme, bakım-onarım ve restorasyon faaliyetleri yürüten tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasından;

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları Koruma Kurulları, Yenileme Alanı Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonları görev ve yetki alanındaki iş ve işlemlerin koordinasyonunun sağlanmasından;

• İstanbul genelinde bulunan somut olmayan kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescilinin önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yapılmasından;

• Alan Yönetim Başkanlığı'nın sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve Alan Yönetim Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara destek olmak üzere yeterli sayıda idari, teknik ve hizmetli personel görevlendirilmesi, gerekli araç, gereç ve donanımın sağlanmasından;

• Kültür varlıklarının yoğun olduğu ve tarihi olayların yaşandığı alanlarda gerekli araştırmaların yapılması ilgili birimler ile birlikte alanın kültür ve turizm bölgesine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasından;

• Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, yenileme ve kültürel miras alanlarında, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde çalışmalar yapılması, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütülmesi, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesinden, sorumludur.